Yêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?

Yêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?Category: QuestionsYêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?
Avataredefokaz asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Tất cả các yêu cầu liên quan đến việc rút tiền sẽ ở trạng thái đang chờ xử lý trong ngày làm việc. Thường thì thời gian xét duyệt trung bình là một ngày. Đơn yêu cầu sẽ được xem xét trong vòng tối đa 3 ngày làm việc sau ngày nộp đơn.

Xêp hạng
( No ratings yet )