Yêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?

Yêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?Category: QuestionsYêu cầu rút tiền được xem xét trong bao lâu?
Avataredefokaz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Tất cả các yêu cầu liên quan đến việc rút tiền sẽ ở trạng thái đang chờ xử lý trong ngày làm việc. Thường thì thời gian xét duyệt trung bình là một ngày. Đơn yêu cầu sẽ được xem xét trong vòng tối đa 3 ngày làm việc sau ngày nộp đơn.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading