Việc mua bổ sung trong giải đấu là gì?

Việc mua bổ sung trong giải đấu là gì?Category: QuestionsAuthor "ediziti"Việc mua bổ sung trong giải đấu là gì?
ediziti asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Mua lại là một cơ hội để tăng số dư trong giải đấu của người dùng bằng toàn bộ số tiền mua lại. Trong trường hợp chức năng mua có sẵn trong giải đấu, không có giới hạn về số lượng mua thêm.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading