Việc mua bổ sung trong giải đấu là gì?

Việc mua bổ sung trong giải đấu là gì?Category: QuestionsViệc mua bổ sung trong giải đấu là gì?
Avatarediziti asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Mua lại là một cơ hội để tăng số dư trong giải đấu của người dùng bằng toàn bộ số tiền mua lại. Trong trường hợp chức năng mua có sẵn trong giải đấu, không có giới hạn về số lượng mua thêm.

Xêp hạng
( No ratings yet )