Trang web hoạt động theo múi giờ nào?

Trang web hoạt động theo múi giờ nào?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Trang web hoạt động theo múi giờ nào?
Avatarexiho asked 8 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 8 months ago

Thời gian trên trang web được tùy chỉnh theo từng múi giờ khác nhau của người dùng. Tất cả phụ thuộc vào quốc gia nơi người dùng hiện tại đang sinh sống.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options