Trang web hoạt động theo múi giờ nào?

Trang web hoạt động theo múi giờ nào?Category: QuestionsTrang web hoạt động theo múi giờ nào?
exiho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Thời gian trên trang web được tùy chỉnh theo từng múi giờ khác nhau của người dùng. Tất cả phụ thuộc vào quốc gia nơi người dùng hiện tại đang sinh sống.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading