Tôi phải làm gì nếu đã xác minh thành công, nhưng lại được yêu cầu xác minh lại?

Tôi phải làm gì nếu đã xác minh thành công, nhưng lại được yêu cầu xác minh lại?Category: QuestionsTôi phải làm gì nếu đã xác minh thành công, nhưng lại được yêu cầu xác minh lại?
epyjed asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Người dùng đã được xác minh và quản trị trang yêu cầu xác minh lại. Trong trường hợp này, bạn vẫn nên gửi tất cả các xác nhận cho ví điện tử hoặc thẻ mới nhất được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản. Nếu việc nạp tiền được thực hiện với các hình thức thanh toán mới, thì việc xác minh vẫn cần thiết phải thực hiện.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading