Tôi nên làm gì nếu tôi được yêu cầu xác minh?

Tôi nên làm gì nếu tôi được yêu cầu xác minh?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Tôi nên làm gì nếu tôi được yêu cầu xác minh?
Avatarequloho asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Nếu quản trị trang yêu cầu xác minh lần đầu tiên, thì người dùng phải cung cấp tài liệu chứng minh danh tính. Bạn có thể gửi hộ chiếu hoặc chứng minh thư. Bạn cũng cần xác minh ví và thẻ ngân hàng được sử dụng để nạp tiền tài khoản. Lưu ý tất cả các tài liệu phải được gửi từ địa chỉ email của tài khoản hiện tại đến địa chỉ email support@binomo.com. Quản trị trang chấp nhận tài liệu theo các định dạng sau: png, BMP, DF hoặc jpg. Không gửi các tài liệu lưu trữ, vì tài liệu lưu trữ không được chấp nhận.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options