Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
Avatarekuryc asked 8 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 8 months ago

Tất cả dữ liệu về các giao dịch đã hoàn thành được lưu trữ trong phần “Lịch sử”, trên bảng điều khiển bên cạnh của nền tảng.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options