Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?Category: QuestionsTôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
Avatarekuryc asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Tất cả dữ liệu về các giao dịch đã hoàn thành được lưu trữ trong phần “Lịch sử”, trên bảng điều khiển bên cạnh của nền tảng.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options