Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?Category: QuestionsTôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Tất cả dữ liệu về các giao dịch đã hoàn thành được lưu trữ trong phần “Lịch sử”, trên bảng điều khiển bên cạnh của nền tảng.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading