Tôi có thể thực hiện giao dịch bằng cách nào?

Tôi có thể thực hiện giao dịch bằng cách nào?Category: QuestionsTôi có thể thực hiện giao dịch bằng cách nào?
equloho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Tùy thuộc vào loại hoạt động giao dịch được chọn, giao dịch được chia thành các loại sau:
“Tiêu chuẩn”.
Cần phải chọn tài sản, nhập số lượng giao dịch, xác định xu hướng của biểu đồ và thời gian đóng giao dịch đó. Một giao dịch được coi là đóng nếu đến thời gian đóng được chọn trước đó. Nếu người dùng đưa ra dự báo chính xác, người dùng sẽ nhận được số tiền đầu tư và khoản thu nhập thêm, số tiền này phụ thuộc vào lãi suất hiện tại của tài sản.
“Ăn Ngay”.
Bạn chọn loại tài sản, cùng với số lượng giao dịch, hướng của biểu đồ, giá cả và thời gian đóng giao dịch. Trong loại hình này, giao dịch đóng khi đạt được thời gian đã chọn. Nếu dự báo của người dùng là chính xác, người dùng nhận được vốn và lợi nhuận, số tiền này phụ thuộc vào lãi suất hiện tại của tài sản. Người dùng có cơ hội để chốt giao dịch trước thời hạn. Nhưng giao dịch “Ăn Ngay” chỉ có thể được sử dụng trên ứng dụng di động.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading