Tôi có thể thay đổi loại tiền tệ của tài khoản bằng cách nào?

Tôi có thể thay đổi loại tiền tệ của tài khoản bằng cách nào?Category: QuestionsAuthor "etares"Tôi có thể thay đổi loại tiền tệ của tài khoản bằng cách nào?
etares asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Trên thực tế sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn không còn cơ hội để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản.
Cách tốt nhất là người dùng nên tạo một tài khoản mới và chọn một loại tiền tệ khác. Nhưng trước đó bạn cần phải khóa tài khoản hiện tại. Lưu ý, khi đăng ký tài khoản mới, bạn nên sử dụng một địa chỉ email mới được tạo.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading