Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?

Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?
Avatarediziti asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Bạn có thể rút tiền từ nền tảng cả trên thẻ và trên ví điện tử. Nhưng chỉ với những khoản mà việc thanh toán được xác lập. Để rút tiền lãi, bạn phải để lại yêu cầu rút tiền trong phần “Quản Lý Quỹ” trong tab “Rút Tiền”.

Xêp hạng
( No ratings yet )