Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?

Tôi có thể rút tiền bằng cách nào?Category: QuestionsTôi có thể rút tiền bằng cách nào?
ediziti asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể rút tiền từ nền tảng cả trên thẻ và trên ví điện tử. Nhưng chỉ với những khoản mà việc thanh toán được xác lập. Để rút tiền lãi, bạn phải để lại yêu cầu rút tiền trong phần “Quản Lý Quỹ” trong tab “Rút Tiền”.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading