Tôi có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu rút tiền ở đâu?

Tôi có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu rút tiền ở đâu?Category: QuestionsTôi có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu rút tiền ở đâu?
ediziti asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu rút tiền của mình bằng cách vào phần Quản Lý Quỹ. Bạn có thể thấy các yêu cầu đã hoàn thành bằng cách đi tới phần Quản Lý Quỹ và lịch sử hoạt động. Nếu sau khi xem xét, yêu cầu của bạn bị từ chối, yêu cầu đó sẽ biến mất khỏi phần rút tiền. Một tin nhắn sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dùng cho biết lý do từ chối. Sau khi xử lý được nguyên nhân này, người dùng có thể tạo yêu cầu rút tiền trở lại.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading