Tôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?

Tôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Tôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?
Avatarekuryc asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Phiếu giảm giá được kích hoạt trong quá trình nạp tiền vào tài khoản. Để sử dụng, bạn chuyển đến phần “Nạp tiền”, nằm trong phần “Quản Lý Quỹ”, để xác định phương thức thanh toán. Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết “Thêm”, và tìm hiểu thông tin được cung cấp trong các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá và tiền thưởng và nhập mã phiếu giảm giá vào trường thích hợp để nhận tiền thưởng. Sau đó, bạn hoàn thành thanh toán.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options