Tôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?

Tôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?Category: QuestionsTôi có một phiếu giảm giá, làm thế nào tôi có thể sử dụng nó?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Phiếu giảm giá được kích hoạt trong quá trình nạp tiền vào tài khoản. Để sử dụng, bạn chuyển đến phần “Nạp tiền”, nằm trong phần “Quản Lý Quỹ”, để xác định phương thức thanh toán. Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết “Thêm”, và tìm hiểu thông tin được cung cấp trong các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá và tiền thưởng và nhập mã phiếu giảm giá vào trường thích hợp để nhận tiền thưởng. Sau đó, bạn hoàn thành thanh toán.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading