Tôi bấm vào nút đăng ký để tham gia một giải đấu miễn phí. Không có tiền trong tài khoản. Hệ thống có tự động trừ sau khi tôi nạp tiền không?

Tôi bấm vào nút đăng ký để tham gia một giải đấu miễn phí. Không có tiền trong tài khoản. Hệ thống có tự động trừ sau khi tôi nạp tiền không?Category: QuestionsTôi bấm vào nút đăng ký để tham gia một giải đấu miễn phí. Không có tiền trong tài khoản. Hệ thống có tự động trừ sau khi tôi nạp tiền không?
Avatarazovel asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Tiền không thể được ghi nợ tự động, do đó, sau khi nạp tiền vào tài khoản, bạn nên quay lại mô tả của giải đấu và nhấn nút đăng ký một lần nữa.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading