Thời gian trước khi mua là gì?

Thời gian trước khi mua là gì?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Thời gian trước khi mua là gì?
Avatarenoqyro asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Thời gian để mua là một khoảng thời gian. Trong giai đoạn này, người dùng có thể thực hiện giao dịch trên tài sản hiện tại với thời gian đóng được chọn.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options