Thời gian trước khi mua là gì?

Thời gian trước khi mua là gì?Category: QuestionsThời gian trước khi mua là gì?
enoqyro asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Thời gian để mua là một khoảng thời gian. Trong giai đoạn này, người dùng có thể thực hiện giao dịch trên tài sản hiện tại với thời gian đóng được chọn.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading