Thời gian trước khi mua là gì?

Thời gian trước khi mua là gì?Category: QuestionsThời gian trước khi mua là gì?
Avatarenoqyro asked 2 weeks ago
1 Answers
AvatarТодор Бърдарски Staff answered 2 weeks ago

Thời gian để mua là một khoảng thời gian. Trong giai đoạn này, người dùng có thể thực hiện giao dịch trên tài sản hiện tại với thời gian đóng được chọn.

Xêp hạng
( No ratings yet )