Tại sao tôi phải trải qua quá trình xác minh?

Tại sao tôi phải trải qua quá trình xác minh?Category: QuestionsTại sao tôi phải trải qua quá trình xác minh?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Việc xác minh nhằm mục đích chính là xác minh danh tính của người trả tiền, chủ tài khoản, cũng như người được trả tiền. Do đó, nền tảng cần đảm bảo tính bảo mật của tài khoản hiện tại và các khoản tiền trên đó.
Tài liệu để xác minh có thể được gửi từ hộp thư của tài khoản hiện tại đến địa chỉ hỗ trợ nền tảng: support@binomo.com
Danh sách các tài liệu để xác minh tài khoản tùy thuộc vào cách tài khoản được nạp tiền, được sử dụng bởi người dùng trang web.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading