Tài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?

Tài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?Category: QuestionsTài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?
exiho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để đăng ký, hãy thực hiện các bước sau:

  • nhập địa chỉ email mà người dùng có quyền truy cập;
  • tạo mật khẩu mạnh;
  • quyết định và lựa chọn loại tiền tệ của tài khoản;
  • chấp nhận thỏa thuận khách hàng và chính sách bảo mật;
  • nhấp vào nút “mở một tài khoản miễn phí”.
Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading