Tài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?

Tài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?Category: QuestionsTài khoản cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đăng ký trên trang web của công ty?
Avatarexiho asked 2 weeks ago
1 Answers
AvatarТодор Бърдарски Staff answered 2 weeks ago

Để đăng ký, hãy thực hiện các bước sau:

  • nhập địa chỉ email mà người dùng có quyền truy cập;
  • tạo mật khẩu mạnh;
  • quyết định và lựa chọn loại tiền tệ của tài khoản;
  • chấp nhận thỏa thuận khách hàng và chính sách bảo mật;
  • nhấp vào nút “mở một tài khoản miễn phí”.
Xêp hạng
( No ratings yet )