Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?

Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?
Avataredefokaz asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Khi đăng ký trên trang web, người dùng có quyền chọn loại tiền tệ cho tài khoản giao dịch của mình. Hiện tại có 3 loại tiền tệ: rúp, đô la và euro.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options