Nếu trước khi bắt đầu giải đấu, tài khoản giải đấu có 1000T và trong suốt giải đấu, số tiền trở thành 100T, kết quả trong bảng sẽ được tính như thế nào?

Nếu trước khi bắt đầu giải đấu, tài khoản giải đấu có 1000T và trong suốt giải đấu, số tiền trở thành 100T, kết quả trong bảng sẽ được tính như thế nào?Category: QuestionsNếu trước khi bắt đầu giải đấu, tài khoản giải đấu có 1000T và trong suốt giải đấu, số tiền trở thành 100T, kết quả trong bảng sẽ được tính như thế nào?
Avatarazovel asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Trong một giải đấu, nếu mục tiêu là tối đa hóa số dư trong suốt giải đấu, 1000T sẽ được tính vào tài khoản, vì đây là số dư tối đa mà người dùng của giải đấu đã đạt được. Nếu trong giải đấu, mục tiêu là tối đa hóa số dư tại thời điểm giải đấu kết thúc, thì bảng sẽ hiển thị kết quả 100T.

Xêp hạng
( No ratings yet )