Mất bao lâu để xét duyệt các tài liệu để xác minh?

Mất bao lâu để xét duyệt các tài liệu để xác minh?Category: QuestionsMất bao lâu để xét duyệt các tài liệu để xác minh?
exiho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Trong trường hợp bạn đã cung cấp đầy đủ chính xác các giấy tờ được yêu cầu, việc xác minh thường mất không quá 72 giờ. Nếu cần phải cung cấp bất kỳ tài liệu bổ sung nào được trang web yêu cầu, bạn nên gửi các tệp trong cùng một thư phản hồi. Sử dụng chức năng trả lời thư. Sau khi việc xác minh tài liệu đã được thông qua, một thông báo về kết quả xác minh sẽ được gửi đến e-mail.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading