Làm thế nào tôi có thể xác nhận e-mail?

Làm thế nào tôi có thể xác nhận e-mail?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể xác nhận e-mail?
atyhemoh asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Thông thường, một thư xác nhận sẽ được gửi đến email của bạn. Quá trình thường mất khoảng 5 phút. Sau khi đăng ký, để xác nhận địa chỉ email, nhấp vào nút “Xác nhận” trong thư đã mở.
Khi thư xác nhận đã được gửi đến địa chỉ email của bạn, nhưng không hiển thị, bạn cần kiểm tra các thư mục thư rác, mục thư quảng cáo và các mục khác. Bạn sẽ nhận được yêu cầu xác nhận địa chỉ email một lần nữa trên trang dữ liệu cá nhân trong tài khoản của bạn (http://binomo.com/account).
Nếu người dùng nhập một địa chỉ email không hợp lệ, sẽ được yêu cầu phải sửa lại. Lúc đó, người dùng sẽ nhấn vào nút “Xác nhận”. Một thư yêu cầu xác nhận sẽ được gửi đến hộp thư của người dùng, trong đó sẽ có liên kết để xác nhận.
Nếu bạn không thể xác minh địa chỉ email của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo liên kết sau – support@binomo.com.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading