Làm thế nào tôi có thể thay đổi một số điện thoại?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi một số điện thoại?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể thay đổi một số điện thoại?
Avataredefokaz asked 1 year ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 1 year ago

Nếu người dùng chưa xác minh số điện thoại, thì có thể thay đổi số điện thoại trong mục “Thông tin cá nhân”. Nếu số điện thoại đã được xác minh, thì người dùng không thể thay đổi được số điện thoại. Người dùng có thể thông báo cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng về số điện thoại hiện tại của mình bằng bất kỳ hình thức liên hệ nào.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options