Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?

Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?
Avatarazovel asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Tiền thưởng có thể nhận được trong các điều kiện như sau:

  • sau khi nạp tài khoản bằng tiền cá nhân. Đây là cách cơ bản nhất.
  • bằng cách nhập phiếu thưởng.
  • trong quá trình kích hoạt một phiếu giảm giá mà chưa cần nạp tiền.

Phần thưởng không cần nạp tiền được cấp trong các trường hợp sau:

  • trong khuôn khổ các chương trình khuyến mãi hiện có của công ty;
  • bởi một người quản lý cá nhân cho các tài khoản Vàng và VIP. Tuy nhiên, các ưu đãi nhất định không được áp dụng.

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn bằng cách đi tới mục 7 của Thỏa thuận khách hàng.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options