Làm thế nào tôi có thể lấy được tiền thưởng?

Làm thế nào tôi có thể lấy được tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể lấy được tiền thưởng?
avyceg asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để có thể rút tiền thưởng, trước hết, bạn cần thực hiện một giao dịch, số tiền đó phải bằng số tiền thưởng nhân với tỷ lệ đòn bẩy.
Khối lượng giao dịch cam kết phụ thuộc trực tiếp vào quy mô của tiền thưởng:

  • trong trường hợp khi số tiền thưởng không dưới 50% số tiền nạp. Trong trường hợp này, đòn bẩy của giao dịch đã cam kết sẽ bằng 35.
  • với số tiền thưởng từ 50% trở lên số tiền gửi, đòn bẩy của giao dịch là 40.

Nếu người dùng muốn làm quen với các điều khoản của phần thưởng chi tiết hơn, có thể truy cập tại (http://binomo.com/cashier) sau khi đã lựa chọn các phương pháp nạp tiền. Sau đó, bạn cần nhấp vào liên kết “Thông tin Phần Thưởng”.
Người dùng cũng có thể theo dõi được doanh thu của phần thưởng. Người dùng có thể truy cập mục “Quà tặng” trên trang giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading