Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?

Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?
Avataravyceg asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Để hủy phần thưởng, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Cần lưu ý rằng tiền thưởng có thể bị hủy nếu không có giao dịch kể từ thời điểm được tích lũy.

Xêp hạng
( No ratings yet )