Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?

Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể hủy bỏ tiền thưởng?
Avataravyceg asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để hủy phần thưởng, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Cần lưu ý rằng tiền thưởng có thể bị hủy nếu không có giao dịch kể từ thời điểm được tích lũy.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading