Làm thế nào để xóa tính năng thanh toán trong một cú nhấp chuột?

Làm thế nào để xóa tính năng thanh toán trong một cú nhấp chuột?Category: QuestionsLàm thế nào để xóa tính năng thanh toán trong một cú nhấp chuột?
exiho asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng thanh toán một cú nhấp chuột trong phần “Quản Lý Quỹ”. Để làm điều này, cần đánh dấu trường “Thanh toán bằng thẻ mới”. Đồng thời, nhập số tiền thanh toán và xóa dấu tích mục “Tôi muốn lưu ví và đã đọc mục “Thanh toán một lần nhấp””. Sau đó, bạn nhấp vào nút “Nạp Tiền” và hoàn tất thanh toán. Sau các bước này, tính năng thanh toán bằng một lần nhấp trên thẻ của người dùng sẽ bị xóa.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading