Làm thế nào để xác minh ví Perfect Money?

Làm thế nào để xác minh ví Perfect Money?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh ví Perfect Money?
ediziti asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh ví Perfect Money, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản cá nhân của bạn đến ví này. Đầu tiên, cần cung cấp được thông tin về các khoản thanh toán được thực hiện cho nền tảng. Đồng thời, số ví phải được hiển thị rõ ràng. Bạn cũng cần một ảnh chụp màn hình của trang với dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading