Làm thế nào để xác minh ví Payeer?

Làm thế nào để xác minh ví Payeer?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh ví Payeer?
efyjuk asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản cá nhân của bạn, trong đó có thông tin về thanh toán được sử dụng cho nền tảng, cũng như thông tin từ trang có dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví. Lưu ý số ví trong ảnh chụp màn hình phải được hiển thị rõ ràng.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading