Làm thế nào để xác minh ví ADVcash?

Làm thế nào để xác minh ví ADVcash?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào để xác minh ví ADVcash?
Avataredefokaz asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình có chứa thông tin về các khoản thanh toán liên quan đến nền tảng này. Trong ảnh chụp màn hình, tên cuối cùng, tên, tên đệm của người dùng, số ví và thông tin nạp tiền phải được hiển thị rõ ràng và dễ đọc.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options