Làm thế nào để xác minh ví ADVcash?

Làm thế nào để xác minh ví ADVcash?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh ví ADVcash?
edefokaz asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình có chứa thông tin về các khoản thanh toán liên quan đến nền tảng này. Trong ảnh chụp màn hình, tên cuối cùng, tên, tên đệm của người dùng, số ví và thông tin nạp tiền phải được hiển thị rõ ràng và dễ đọc.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading