Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?

Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?
Avatarepyjed asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Để xác minh hệ thống này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví này đến nền tảng Binomo. Đồng thời, ảnh chụp màn hình phải chứa thông tin về ngày thanh toán, thời gian và số tiền thanh toán được thực hiện.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options