Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?

Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?Category: QuestionsAuthor "epyjed"Làm thế nào để xác minh hệ thống Alfaclick?
Avatarepyjed asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để xác minh hệ thống này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví này đến nền tảng Binomo. Đồng thời, ảnh chụp màn hình phải chứa thông tin về ngày thanh toán, thời gian và số tiền thanh toán được thực hiện.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading