Làm thế nào để tính toán doanh thu giao dịch cho tiền thưởng?

Làm thế nào để tính toán doanh thu giao dịch cho tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào để tính toán doanh thu giao dịch cho tiền thưởng?
Avatarepyjed asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Trong doanh thu, người ta tính đến số tiền thu nhập tiềm năng sẽ được nhận sau khi giao dịch được thực hiện. Số tiền thu nhập phụ thuộc vào năng suất hiện tại của tài sản.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options