Làm thế nào để thay đổi tiền tệ của tài khoản?

Làm thế nào để thay đổi tiền tệ của tài khoản?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi tiền tệ của tài khoản?
Avatarepyjed asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn không thể thay đổi được loạn tiền tệ giao dịch. Bạn phải tạo một tài khoản mới và chọn một loại tiền tệ khác. Nhưng trước đó bạn cần phải khóa tài khoản hiện tại. Lưu ý, khi đăng ký tài khoản mới, bạn nên sử dụng một địa chỉ email mới được tạo.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading