Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?
Avataratunod asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Trước khi xác nhận địa chỉ email, bạn có thể thay đổi email trong mục “Thông tin cá nhân”. Nhưng sau khi địa chỉ email được xác nhận, bạn không có quyền thay đổi. Chỉ sau khi khóa tài khoản hiện tại, bạn mới có thể tạo tài khoản mới với một email khác.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options