Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail?
atunod asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Trước khi xác nhận địa chỉ email, bạn có thể thay đổi email trong mục “Thông tin cá nhân”. Nhưng sau khi địa chỉ email được xác nhận, bạn không có quyền thay đổi. Chỉ sau khi khóa tài khoản hiện tại, bạn mới có thể tạo tài khoản mới với một email khác.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading