Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại?

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại?
epyjed asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để thay đổi địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại, hãy đi tới mục “Thông tin cá nhân”. Nhưng bạn chỉ có thể thay đổi nếu bạn chưa xác thực số điện thoại và địa chỉ email. Sau khi bạn xác thực, bạn sẽ không còn cơ hội thay đổi dữ liệu nữa. Nếu người dùng muốn thay đổi số điện thoại của mình, có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ và thông báo về số điện thoại mới. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ bằng bất cứ phương thức liên lạc nào.
Bạn có thể tạo một tài khoản mới với địa chỉ email mới trong trường hợp khóa tài khoản hiện tại của bạn.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading