Làm cách nào để xác minh ví Neteller?

Làm cách nào để xác minh ví Neteller?Category: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví Neteller?
Avatarazovel asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để xác minh ví này, người dùng gửi ảnh chụp màn hình có chứa thông tin về các khoản thanh toán được thực hiện liên quan tới Binomo từ ví điện tử này. Trong trường hợp này, ảnh chụp màn hình phải được lấy từ trang có lịch sử hoạt động. Đồng thời, trên trang này, bạn phải mở tab ở góc trên bên phải. Tại đây, số ví sẽ được hiển thị.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading