Làm cách nào để xác minh ví BTC (Bitcoin)?

Làm cách nào để xác minh ví BTC (Bitcoin)?Category: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví BTC (Bitcoin)?
Avatarexiho asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình giao dịch liên quan tới Binomo từ ví này. Bạn cũng cần phải sao chép ID giao dịch và địa chỉ mà việc chuyển tiền được thực hiện trực tiếp vào tin nhắn. Người dùng có thể thấy ID giao dịch trên trang web sau https://www.blockchain.com/ru/.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading