Khoản thu nhập này có phải chịu thuế?

Khoản thu nhập này có phải chịu thuế?Category: QuestionsAuthor "ekuhihowy"Khoản thu nhập này có phải chịu thuế?
Avatarekuhihowy asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Bản thân nền tảng không phải là một đại lý thuế cho tất cả các khách hàng của mình. Về vấn đề này, việc tính thuế và thanh toán thu nhập được khách hàng thực hiện trực tiếp một cách độc lập theo luật pháp hiện hành của quốc gia nơi người dùng là công dân.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading