Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?

Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?Category: QuestionsKhái niệm thời gian đóng cửa là gì?
ekuhihowy asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Thời gian kết thúc giao dịch là ngày và thời gian khi giao dịch hết hạn và việc thanh toán được tính dựa trên kết quả của nó.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading