Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?

Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?Category: QuestionsKhái niệm thời gian đóng cửa là gì?
Avatarekuhihowy asked 4 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 4 months ago

Thời gian kết thúc giao dịch là ngày và thời gian khi giao dịch hết hạn và việc thanh toán được tính dựa trên kết quả của nó.

Xêp hạng
( No ratings yet )