Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?

Khái niệm thời gian đóng cửa là gì?Category: QuestionsKhái niệm thời gian đóng cửa là gì?
Avatarekuhihowy asked 2 weeks ago
1 Answers
AvatarТодор Бърдарски Staff answered 2 weeks ago

Thời gian kết thúc giao dịch là ngày và thời gian khi giao dịch hết hạn và việc thanh toán được tính dựa trên kết quả của nó.

Xêp hạng
( No ratings yet )