Có thể theo dõi các giao dịch mở không?

Có thể theo dõi các giao dịch mở không?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Có thể theo dõi các giao dịch mở không?
Avataratunod asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Có. Tất cả các giao dịch mở có thể được xem trên biểu đồ, nằm trong mục “Lịch sử”.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options